بهداشت دست

۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۸

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

روش ضدعفونی دستها با الکل
روش شستشوی دست ها
5 موقعیت بهداشت دستها
تعهد کارکنان به بهداشت دست
بهداشت دستها
موقعيت ۵ بهداشت دست
روز جهانی بهداشت دست ۵ می ۲۰۱۵
لزوم بهداشت دست