تزریق ایمن

۰۷ دی ۱۳۹۲ ۴
دفع صحیح زباله بیمارستانی
نحوه صحیح دفع زباله های تیز و برنده
مواجهه با سوزن آلوده
تزریقات صحیح