روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۶۷
پایش در اي سي يو كودكان ۴
روز جهانی بهداشت دست سال ۹۵
روز جهانی بهداشت دست سال ۹۶
روز جهانی بهداشت دست ریاست مرکز ۹۶
امضای تعهد نامه ۹۶
امضای تعهد نامه۱
امضای تعهد نامه ۲
امضای تعهد نامه ۴
امضای تعهد نامه ۵
امضای تعهد نامه ۷
امضای تعهد نامه ۹
امضای تعهد نامه همه گروهها
رونمایی از یاداور سخنگو در مرکز
رونمایی از یاداور سخنگو در مرکز ۱
تعهد نامه ۹۶
روز جهانی بهداشت دست ۹۶ کت لب
روز جهانی بهداشت دست ۹۶ اتاق عمل
روز جهانی بهداشت دست آی سی یو ۹۶
روز جهانی بهداشت دست ۹۶ کودکان
روز جهانی بهداشت دست کنترل دست پزشک
روز جهانی بهداشت دست۹۶ کنترل دست
اهدای جوایز ۹۶
اهدای جوایز روز جهانی بهداشت دست ۹۶
اتاق عمل و جوایز ۹۶
اورژانس روز بهداشت دست ۹۶
روز بهداشت دست ازمایشگاه ۹۶
روز بهداشت دست داروخانه ۹۶
مهد کودک و  روز بهداشت دست۹۶
مهد کودک و روز بهداشت دست
۹۶ بهداشت دست
بهداشت دست ۹۶
تریا پزشکان و هدایا
بخش ویژه کودکان و بهداشت دست ۹۶
اورژانس و بهداشت دست ۹۶
داروخانه و بهداشت دست ۹۶
روز بهداشت دست ۹۶ واحد آی تی
روز جهانی بهداشت دست آغاز
روز جهانی بهداشت دست ۲۰۱۸
روز جهانی بهداشت دست۹۷ با ریاست
تیم کنترل عفونت ۹۷
مسئولین پرستاری ۹۷
همکاران محترم بخش داخلی ۹۷
تعهد اساتید ۹۷
اساتید و روز جهانی .. ۹۷
اساتید همراه ۹۷
بهداشت دست ۹۷
تصاویر در سایت سازمان بهداشت جهانی
۱۵-۲-۹۴
بهداشت دست
hand hygiene
hand-rub
۵ می روز جهاني بهداشت دست
۵ می روز جهاني بهداشت دست در کت لب ۲۰۱۴
۹۴-۲-۱۵
روز جهانی بهداشت دست ۱۵-۲-۹۴
بهداشت دست ۹۴
روز جهانی بهداشت دست ۹۴
پایش ۹۴
پایش بهداشت دست ۹۴
روز جهانی بهداشت دست ۹۵
روز جهانی بهداشت دست سال ۹۵
روز جهانی بهداشت دست در ۹۵
بهداشت دست مرکز قلب و عروق رجایی ۹۵
پایش ۹۵
روز جهانی بهداشت دست ۹۵ در ای سی یو
روز جهانی بهداشت دست ۹۵ در بخش داخلی
روز جهانی بهداشت دست