کلاس آموزشی

۰۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۱
بهداشت دست
کنترل عفونت
کلاس اموزشی کنترل عفونت سوپروایزران و سرپرستاران
کنترل عفونت و عفونتهای تنفسی
کلاس آموزشی انفلوانزا
آموزش تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
آموزش پیشگیری از عفونت زخم جراحی ۹۶
پیشگیری از عفونت زخم جراحی ۹۶
کریمه کنگو و آموزش
کلاس پیشگیری از عفونت زخم جراحی ۹۶
کلاس کنترل عفونت ۹۶