انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

لیست راهنماهای بالینی تهیه شده توسط واحد کنترل عفونت

1- دستورالعمل تعویض کاتتر عروقی

2- دستورالعمل تعویض کاتتر ادراری

3- دستورالعمل نحوه جداسازی، اصول مراقبت و ضدعفونی اتاق بیمار عفونی

4- دستورالعمل ارسال نمونه

5- دستورالعمل نگهداری و ضدعفونی تجهیزات بیمارستانی

6- دستورالعمل شرایط بهداشتی و نظافت بخش ها

7- دستورالعمل نظافت و پاکسازی محیط

8- دستورالعمل تفکیک و جمع آوری، انتقال و دفع مواد زائد بیمارستانی

9- دستورالعمل قوانین مربوط به انجام پانسمان