انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

لیست دستورالعمل های بالینی

1- استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت  

2- گند زدایی ابزارهای جراحی با قابلیت  استفاده مجدد

3-شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاکسازی ابزار و وسایل

4- تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده

5- تفکیک در مبدا پسماندهای عفونی

6- دستورالعمل قوانین مربوط به انجام پانسمان