انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

 تقویم آموزشی کنترل عفونت 93

همکاران محترم ،از آنجاییکه زمانبندی آموزشی توسط واحد آموزش انجام میگردد و محتوای آموزشی توسط واحد کنترل عفونت تعریف میشودهمکاران گروههای مختلف شامل پزشکان،پرستاران،واحدهای پاراکلینیک وخدمات در صورت نیاز به امر آموزشی در زمینه کنترل عفونت علاوه بر مباحث موجود در برنامه ، مطالب مورد نیاز را با شماره تلفن 3134 یا 2014در میان گذارده تا با انجام هماهنگی لازم این امر انجام گردد.

برنامه زمانبندی آموزش کنترل عفونت جهت پرستاران جدیدالورود

برنامه زمانبندی آموزش کنترل عفونت جهت پرستاران شاغل

برنامه زمانبندی آموزش کنترل عفونت جهت کمک پرستاران شاغل

برنامه زمانبندی آموزش کنترل عفونت جهت دستیاران جدید الورود

برنامه زمانبندی جلسات رابطین کنترل عفونت


کنترل عفونت بیمارستانی شامل : بهداشت دست، ایزولاسیون، مراقبت از کاتترها، روشهای ضدعفونی ابزار و تجهیزات پزشکی، پیشگیری از عفونت زخم جراحی،پیشگیری از VAP، پیشگیری از مواجهه شغلی میباشد