انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :تقویم آموزشی سال
1390
ردیف        تاریخ        گروه هدف                     عنوان دوره                                                                         توضیحات                 
1 1390/02/12 پرستاران کنترل عفونت در بیمارستان انجام شد
2 1390/02/13 پرستاران بهداشت دست انجام شد
3 1390/02/26 کمک بهیاران آشنائی با محلول های ضد عفونی کننده و روشهای پاکسازی و ضدعفونی وسایل پزشکی انجام شد
4 1390/03/11 پرستاران انواع زخم و پانسمان های پیشرفته مناسب آن انجام شد
5 1390/04/14 کمک بهیاران پیشگیری از عفونت های بیمارستانی انجام شد
6 1390/04/20 پرستاران پیشگیری از عفونت های بیمارستانی انجام شد
7 1390/05/11 پرستاران کنترل عفونت در بیمارستان انجام شد
8 1390/08/20 پرستاران پیشگیری از عفونت های بیمارستانی انجام شد
9 1390/09/24 پرسنل خدمات پیشگیری از needle stick انجام شد
10 1390/09/27 پرسنل خدمات پیشگیری از needle stick انجام شد
11 1390/11/11 پرستاران مراقبت از زخم بر اساس پانسمانهای پیشرفته موجود در مرکز انجام شد
12 1390/11/20 پرستاران کنترل عفونت در بیمارستان انجام شد
13 1390/12/03 پرستاران رعایت استریلیته و پیشگیری از عفونت انجام شد
14 1390/12/23 پرستاران آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه ضدعفونی کننده و نحوه پاکسائی بخش ها انجام شد