انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :تقویم آموزشی سال
1391
ردیف تاریخ                        گروه  هدف                                                                           عنوان دوره                                                           محل برگزاری        توضیحات   
1 1391/01/22 کمک بهیاران بهداشت دست و کنترل عفونت بیمارستانی آمفی تئاتر انجام شد
2 1391/02/21 پرستاران بهداشت دست آمفی تئاتر انجام شد
3 1391/03/18 پرستاران بهداشت دست آمفی تئاتر انجام شد
4 1391/03/18 پرستاران بهداشت دست آمفی تئاتر انجام شد
5 1391/03/31 پزشکان و پرستاران CCHF آمفی تئاتر انجام شد
6 1391/04/05 پزشکان و پرستاران CCHF آمفی تئاتر انجام شد
7 1391/04/11 پزشکان و پرستاران CCHF آمفی تئاتر انجام شد
8 1391/04/22 پرستاران بهداشت دست آمفی تئاتر انجام شد
9 1391/04/22 پرستاران آشنائی با پروتکل های کنترل عفونت آمفی تئاتر انجام شد
10 1391/06/01 پرستاران آشنائی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت آمفی تئاتر انجام شد 
11 1391/07/11 پرستاران جدیدالورود آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت آمفی تئاتر انجام شد 
12 1391/06/16 پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی آمفی تئاتر انجام شد  
13 1391/06/16 پرستاران نحوه ضدعفونی نمودن ابزار پزشکی آمفی تئاتر انجام شد  
14 1391/07/18 پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی آمفی تئاتر انجامشد   
15 1391/08/02 پرستاران آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت آمفی تئاتر   انجام شد
16 1391/08/02 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
17 1391/08/07 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
18 1391/08/09 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
19 1391/08/14 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
20 1391/08/16 پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی آمفی تئاتر  انجام شد
21 1391/08/16 پرستاران بهداشت دست آمفی تئاتر  انجام شد
22 1391/08/16 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
23 1391/08/21 پرسنل اداری بهداشت دست سالن B  انجام شد
24 1391/08/23 پرسنل پاراکلینیک بهداشت دست سالن B  انجام شد
25 1391/08/28 پرسنل پاراکلینیک بهداشت دست سالن B  انجام شد
26 1391/08/30 پرسنل پاراکلینیک بهداشت دست سالن B  انجام شد
27 1391/09/07 پرستاران آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت آمفی تئاتر انجام شد
28 1391/09/14 پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی آمفی تئاتر انجام شد 
29 1391/09/19 کارکنان آشپزخانه بهداشت دست آمفی تئاتر انجام شد 
30 1391/10/05 پرسنل جدیدالورود آشنائی با پروتکل ها آمفی تئاتر انجام شد 
31 1391/10/30 پرسنل MICU , CCUF بهداشت دست سالن E انجام شد
32 1391/11/02 پرسنل MICU , CCUF بهداشت دست سالن E انجام شد
33 1391/11/03 پرسنل MICU , CCUF بهداشت دست سالن E انجام شد
34 1391/11/03 پرسنل جدیدالورود پرستاری   

آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت

آمفی تئاتر انجام شد
35 1391/11/12 پرسنل پرستاری

کنترل عفونتهای بیمارستانی/بهداشت دست

آمفی تئاتر انجام شد
36 1391/12/1 پرسنل جدیدالورود پرستاری

آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت

آمفی تئاتر  انجام شد
37 1391/12/15 پرسنل پرستاری

کنترل عفونتهای بیمارستانی

آمفی تئاتر  انجام شد
      سال نو مبارک