انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تاریخ روز ساعت عنوان سالن توضیحات
96/2/24 یکشنبه 12-12:30 آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت پرستاران جدیدالورود B انجام شد
96/2/26 سه شنبه 9-11 کنترل عفونت در  ICU کودکان B انجام شد
96/3/9 سه شنبه 9-11 پیشگیری و کنترل عفونت در زخمهای جراحی و CCHF B انجام شد
96/5/12 پنجشنبه 9-14  سمینار عفونتهای شایع پس از پیوند B انجام شد
96/5/22 یکشنبه 9-11 پیشگیری و کنترل عفونت در مقاومتهای دارویی B  انجام شد