انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تاریخ روز ساعت عنوان سالن توضیحات
96/2/24 یکشنبه 12-12:30 آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت پرستاران جدیدالورود B انجام شد
96/2/26 سه شنبه 9-11 کنترل عفونت در  ICU کودکان B انجام شد
96/3/9 سه شنبه 9-11 پیشگیری و کنترل عفونت در زخمهای جراحی و CCHF B انجام شد
96/5/12 پنجشنبه 9-14  سمینار عفونتهای شایع پس از پیوند B انجام شد
96/5/22 یکشنبه 9-11 پیشگیری و کنترل عفونت در مقاومتهای دارویی B  انجام شد
96/7/11 سه شنبه 12-12:30 آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت پرستاران جدیدالورود B انجام شد
96/8/8 دوشنبه 9-11 کنترل عفونت ویژه کمک بهیاران(1) B انجام شد
96/8/23 سه شنبه 9-11 کنترل عفونت ویژه کمک بهیاران(2) B انجام شد
96/9/5 یکشنبه 9-11 پیشگیری و کنترل عفونت در مقاومتهای دارویی ویژه سرپرستاران B انجام شد
96/10/11 دوشنبه 12-12:30 آشنایی با برنامه ها و خط مشی های کنترل عفونت پرستاران جدیدالورود B انجام شد
96/12/23 چهارشنبه 11-9 کنترل عفونت ویژه پرستاران B انجام شد