انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

ردیف  روز تاریخ ساعت محل موضوع
 1 یکشنبه 97/2/9  9-11  سالن B مقاومتهای میکروبی
 2  دوشنبه 97/2/17  11-12  " آشنایی با برنامه ها و خط مشی ها
 3  سه شنبه 97/3/29  9-11  "  اصول کنترل عفونت(1)
 4 شنبه  97/4/30  11-12  "  دوره باز آموزی کمک بهیاران
 5  چهارشنبه  97/5/17  9-11  "   اصول کنترل عفونت(2)
  یکشنبه  97/7/15  9-11     اصول کنترل  کمک بهیاران