انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

لیست خط مشی وروش  کنترل عفونت

تدوین خط مشی و روش ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشتی دست در بین پزشکان /پرستارران وسایر کارکنان