انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

لیست خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

 1. عنوان خط مشی: پیشگیری و کنترل شیوع عفونت های بیمارستانی      
 2. عنوان خط مشی: آماده سازی دست برای عمل جراحی
 3. عنوان خط مشی : بهداشت دست
 4. عنوان خط مشی : مواجهه شغلی پرسنل باوسایل تیزوبرنده
 5. عنوان خط مشی : مواجهه شغلی پرسنل باترشحات
 6. عنوان خط مشی: انجام تزریقات ایمن در پیشگیری از انتقال عفونت
 7. عنوان خط مشی: جمع آوری ، و دفع سر سوزن و سایر اشیاء تیز و برنده در حوزه کارکنان درمان
 8. عنوان خط مشی: نحوه و ترتیب پوشیدن و خروج وسایل محافظت شخصی در کارکنان درمان
 9. عنوان خط مشی:  استفاده مجدد از وسایل و ابزار حساس(بحرانی) (Critical Equipment)
 10. عنوان خط مشی : ضد عفونی ابزار نیمه بحرانی و غیر بحرانی
 11. عنوان خط مشی : ایزولاسیون و گزارش بیماران با بیماریهای واگیر احتمالی
 12. عنوان خط مشی : مراقبت از بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی 
 13. عنوان خط مشی : نظارت بر دفع پسماندها (عفونی،خون و مایعات بدن و...)
 14. عنوان خط مشی : استفاده از لوازم یکبار مصرف جهت تزریقات
 15. عنوان خط مشی : نگهداری و مراقبت از اقلام پارچه ای
 16. عنوان خط مشی: پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی ناشی از  اینتوباسیون ،حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی
 17. عنوان خط مشی :پیشگیری از عفونتهای محل جراحی
 18. عنوان خط مشی: مراحل بررسی یک طغیان عفونت بیمارستانی