انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

بیماریهای مشمول گزارش اجباری

- شیستومیازیس
- عوارض شدید واکسیناسیون شامل: مرگ، بستری در بیمارستان، آبسه، لنفادنیت و هرگونه عارضه منجر به تشویش عمومی
- افزایش بروز ناگهانی در سایر بیماریهای عفونی