انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری (ماهانه)

- سل
- جذام
- کزاز بالغین
- تب تیفوئید
- انواع هپاتیت ویرال
- ایدز
- بیماریهای آمیزشی
- سالک و کالاآزار
- بروسلوز
- سیاه زخم جلدی
- تب راجعه
- شیگلوز
- لپتوسپیروز
- فاسیولازیس
- پدیکولوزیس (شپش)
- سایر عوارض واکسیناسیون