اخبار

پیشگیری از مقاومت دارویی

پیشگیری از مقاومت دارویی

سازمان جهانی بهداشت 13-19 نوامبر 2017 را هفته آگاهی انتی بیوتیک نام نهاده است . این شعار به مفهوم پیشگیری از مصرف خودسرانه، قطع خودسرانه، مصرف نابجای انتی بیوتیک میباشد که تمام جامعه را پوشش میدهد.

ادامه مطلب