خط مشی و روش

  1. تدوین خط مشی و روش ارزش گذاری و فرهنگ سازی  رعایت اصول بهداشتی دست در بین پزشکان /پرستارران وسایر کارکنان
آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۵