خط مشی و روش

  1. تدوین خط مشی و روش ارزش گذاری و فرهنگ سازی  رعایت اصول بهداشتی دست در بین پزشکان /پرستارران وسایر کارکنان
آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۴