دانستنی های کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۱۲۸
دانستنی های کنترل عفونت
کتاب دوم کنترل عفونت
اقدامات پیشگیرانه از بروز مواجهات شغلی با وسایل تیز و برنده
الگوریتم needle stick
راهنمای برخورد با کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در مواقع نیدل استیک
فلو چارت مراقبت و درمان کووید 19 نسخه ششم
مراقبت در دیالیز بیماران کووید 19
کووید و پرتو پزشکی
   
 نحوه ارسال کشت حلق ( آنفلوانزا)
جایگاه بیمار در کنترل عفونت
برنامه ایمن سازی روتین کشوری1
برنامه ایمن سازی روتین کشوری2
فرایند گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی
دستورالعمل اجرائی مراقبت از آنفولانزا و شبه  آنفولانزا
راهنمای مراقبت و مدیریت بالینی بیماری آنفولانزا در اورژانس بیمارستان و بخشهای بستری
راهنمای  کنترل عفونت در بیماری ابولا
  راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت از ابولا
   راهنمای مراقبت آزمایشگاهی در بیماری ابولا
 راهنمای مراقبت از بیماری ابولا
 راهنمای بهداشت محیط در بیماری ابولا
 تشخیص، مراقبت و درمان HIV/AIDS
   راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا به HIV
    دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک
  مجموعه راهنمای کشوری مراقبت ایدز
  راهنمای مراقبت از بیماری سرخک
   نحوه استفاده از zanamivir inhalation
راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا
   Ebola HF
زیکا ویروس

 

کلید واژه ها: infection control

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۰