روشهای اجرایی

1.پیشگیری و کنترل عفونتهای کاتترهای عروقی

2.پیشگیری و کنترل عفونتهای کاتترهای ادراری

3.استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت

4.جداسازی بیماران با احتمال سرایت به سایر بیماران

5.شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی

6.مواجهه شغلی پرسنل با وسایل تیز و برنده و ترشحات

7.مدیریت بیمارانی که دارای نقص ایمنی هستند

8.پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی ناشی ازاینتوباسیون ،حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی

9.پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا محل نمونه برداری

10.نمونه برداری از محیط بیمارستانی و کشت از وسایل و دستگاهها

11.استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت

12.پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپیها

13.واکسیناسیون هپاتیت B

14.واکسیناسیون آنفلوانزا

نکته: مطالب در مستندات مرکز قابل روئیت میباشد.

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۸