تیم کنترل عفونت

تعداد بازدید:۳۶۰۵
تیم کنترل عفونت
 توضیحات تخصص اسامی
   متخصص بیماریهای عفونی دکتر منیره کمالی
  متخصص بیماریهای عفونی دکتر پردیس مراد نژاد
  متخصص بیماریهای عفونی  دکتر شیرین  منشوری
  سوپروایزر کنترل عفونت معصومه رستمی
  بخشها و واحدها "اسامی رابطین کنترل عفونت "وظایف

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲