تیم کنترل عفونت

تیم کنترل عفونت
 توضیحات تخصص اسامی
   متخصص بیماریهای عفونی دکتر فهیمه کمالی
  متخصص بیماریهای عفونی دکتر پردیس مراد نژاد
  متخصص بیماریهای عفونی  دکتر شیرین  منشوری
سوپروایزر کنترل عفونت کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، بهداشت جامعه معصومه رستمی
  بخشها و واحدها رابطین کنترل عفونت

 

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۱